WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF AIPEU GROUP 'C' MAHARASHTRA CIRCLE

Thursday 6 August 2015

सर्व शाखा सचिव/ विभागीय सचिव यांना विनती करण्यात येते की त्यानी आपापल्या विभागाची आपल्या युनियनची सभासद संख्या किती आहे हे सर्कल सचिवाना किवा फायनांस सचिवना कळवावे
 सर्कल सचिव